Opening Time

06:00 - 17:30

Email Us

otec@otec.cz

Call Us Anytime

+420 235 001 500
Call us

Terms & Conditions

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, na jejímž základě se zasílatel zavazuje obstarat přepravu zásilky a příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasílatelských služeb včetně nákladů na toto zajištění. Obchodní podmínky závazným způsobem upravují a jsou součástí právního vztahu vzniklého mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek.

2. Tarif obsahující ceny za obstarání přepravy zásilek a jejich skladování je zveřejněn na internetových stránkách zasilatele, případně je zasilatelem předložen příkazci v rámci návrhu na uzavření zasilatelské smlouvy či smlouvy o skladování.

3. Obstaráním přepravy zásilek se rozumí souhrn všech nezbytných činností a úkonů souvisejících s přemístěním zásilky od odesílatele k příjemci po území České republiky, či do zahraničí. Obstarání přepravy zabezpečuje zasílatel na základě zasílatelské smlouvy nebo zasílatelského příkazu, a to vlastním jménem na účet příkazce některým z příkazcem zvolených způsobů doručení.

II. Základní pojmy

1. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo v zasílatelské smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají pro účely vztahu smluvních stran založeného zasílatelskou smlouvou následující pojmy dále uvedený význam:

„zasílatel“ - společnost O.T.E.C. CR, s.r.o., IČ: 25115901, se sídlem Butovická 35/592, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51038, včetně všech provozoven.

„příkazce“ - osoba, se kterou zasílatel uzavřel zasílatelskou smlouvu či která dala zasilatelský příkaz a která je jako příkazce v zasílatelské smlouvě či příkazu označena;

„odesílatel“ - osoba, která je na zásilce jako odesílatel označena; není-li odesílatel označen, je jím příkazce;

„příjemce“ - osoba, která je na zásilce jako adresát, resp. příjemce příkazcem nebo odesílatelem označena;

„zásilka“ - věc či soubor věcí, které byly zasílatelem převzaty jako jeden celek k poskytnutí služby dle zasílatelské smlouvy uzavřené mezi příkazcem a zasílatelem.

Dále v těchto obchodních podmínkách nebo v zasílatelské smlouvě mohou být definovány další pojmy.

2. Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v zasílatelské smlouvě a v dokumentech užívaných v rámci vztahu příkazce a zasílatele založeného zasílatelskou smlouvou či příkazem stejný význam, jako v těchto obchodních podmínkách.

III. Zasílatelem vymíněné vlastnosti zásilek

1. Zasílatel si vymiňuje, aby u všech zásilek předávaných k přepravě či skladování byly příkazcem (skladovatelem) sděleny pravdivé údaje o druhu, vlastnostech, hmotnosti, hodnoty a rozměrech zásilky.

2. Příkazce se zavazuje – v závislosti na charakteru obsahu přepravované zásilky – zásilku řádně zabalit tak, aby:

a) obsah zásilky byl zajištěn proti pohybu tak, aby obal zásilky zajišťoval dostatečnou ochranu zejména pro křehké části obsahu zásilky,

b) u předmětů a látek vyjmenovaných v čl. III. odst. 3 písm. b) těchto obchodních podmínek nebylo vizuálně zřejmé, co je obsahem zásilky, dále musí být tyto předměty a/nebo látky zabaleny v bezpečnostních obálkách nebo v obalu zajištěném neporušenou jedinečnou kontrolní páskou příkazce,

c) obal zásilky umožňoval bezpečnou manipulaci se zásilkou jedné osobě

d) obal poskytoval přirozenou ochranu přepravovanému obsahu při běžné nebo příkazcem vymíněné manipulaci,

e) zásilka neohrožovala další společně přepravované zásilky, použitý dopravní prostředek, skladové prostory zasílatele nebo prostředky mechanizující ložné manipulace,

f) zásilka neohrožovala život, zdraví a bezpečnost osob, které přijdou se zásilkou do styku, umožňovala – při dodržení elementární opatrnosti a odborné péče –přepravu zásilek ve vrstvách na ložné ploše dopravního prostředku,

g) obal zásilky byl celistvý, pravidelného tvaru. S výjimkou předem dohodnutých případů, při kterých je s příkazcem dohodnuta zvýšená míra jeho rizika vyplývající z částečné ztráty.

Zasílatel si vymiňuje, aby obsahem přepravované či skladované zásilky nebylo bez vědomí a konzultace se zasilatelem následující:

a) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,

b) předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince, aktivované platební a jiné peněžní karty a ceniny s výjimkou stravenek, nabíjecích kuponů do mobilních telefonů, SIM karet, dálničních známek, výherních losů a telefonních karet operátorů pevných telefonních linek, jejichž maximální hodnota v jedné zásilce nepřesahuje hodnotu uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. d) těchto obchodních podmínek,

c) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny apod.,

d) živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,

e) předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných lahvích apod.,

f) jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů jako jsou například volně ložené substráty, či věci podléhající zvláštnímu režimu převozu (např. zboží podmíněně osvobozené od cla, DPH či spotřebních daní)

3. Příkazce je povinen o podmínkách a vymíněných vlastnostech zásilek dle tohoto článku informovat třetí osoby, které budou předávat zásilky k přepravě, a zajistit, aby zásilky předávané k přepravě na základě jeho objednávky vyhovovaly těmto ustanovením; za nesplnění těchto požadavků příkazce odpovídá stejně, jako by zásilku k přepravě předával sám.

IV. Cena zasílatelských služeb a platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí zasílatelských služeb úplatu (cenu) určenou na základě sazeb dle aktuálního tarifu či na základě písemné nabídky zasilatele akceptované příkazcem obsahující jak odměnu zprostředkovatele, tak i ostatní náklady bezprostředně související se zajištěním přepravy. Nárok zasílatele na uhrazení ceny za zasílatelské služby vzniká předáním zásilky zasílateli. Cena přepravy zásilky se zvyšuje o následující položky:

a) „připojištění“ zásilky (týká se zásilek dle dohody mezi příkazcem a zasilatelem).

b) cenu nadstandardních zasílatelských úkonů, které bylo nutno provést z důvodů na straně příkazce: opakované doručení zásilky příjemci (třetí, event. další), její skladování, vrácení zpět nedoručitelné zásilky, likvidace zásilky v souladu s ustanovením těchto obchodních podmínek, obstarání přepravy nadrozměrné nebo nadváhové zásilky, vyzvednutí nebo doručení zásilky mimo standardní pracovní dobu apod.

c) příplatek za mýtné, palivový příplatek,

d) „poplatek za celní služby“ u zásilek, které podléhají celnímu řízení.

Výše jednotlivých poplatků a další podrobnosti k jejich výpočtu jsou stanoveny v tarifu.

2. Příkazce se zavazuje uhradit zasílateli za zasílatelské služby dohodnutou cenu, a to nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na fakturách vystavených zasílatelem. V případě prodlení s úhradou ceny je příkazce povinen zaplatit zasílateli úrok z prolení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení. Zasilatel je oprávněn (není však povinen) zaslat v případě neuhrazení fakturované ceny ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře předžalobní upomínku, a to svým jménem, či v zastoupení právním zástupcem.

3. Společnost O.T.E.C. si Vás touto cestou dovoluje upozornit, že pokud nebude v případě zastupování v celním řízení řádně a včas uhrazen celní dluh ve lhůtě splatnosti celního úřadu, bude následně příkazci vyměřeno penále z prodlení, a to ve výši 1% z výše celního dluhu / den do hodnoty 10.000.-Kč celního dluhu, nebo 0,1% z hodnoty celního dluhu / den nad 10.000 Kč hodnoty celního dluhu. SPLATNOST celního dluhu je *dle § 270 celního zákona č.13/93 Sb. v platném znění 10 dnů ode dne, kdy bylo zboží na základě formuláře JSD propuštěno do volného oběhu.Za okamžik splatnosti se považuje den připsání částky celního dluhu na účet celního úřadu.

4. Příkazce přijetím těchto obchodních podmínek souhlasí s vystavením, zasíláním a použitím daňových dokladů – faktur v elektronické podobě na příkazcem užívanou či oznámenou e-mailovou adresu případně do datové schránky příkazce.

5. Ceny jsou platné v daném kalendářním roce a za aktuálních současných dopravních a kurzovních podmínek v místě a čase. Společnost O.T.E.C. CR, s.r.o. si při změnách vstupních nakladu o vice než 5% vyhrazuje právo navýšení ceny.

6. Zasilatel je oprávněn jednou v průběhu každého kalendářního roku jednostranně upravit ceny uvedené v této smlouvě v rozsahu míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v České republice za předchozí kalendářní rok, zveřejněné Českým statistickým úřadem. Ceny upravené zasilatelem podle tohoto ustanovení budou platné počínaje měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém byla jejich úprava oznámena Příkazci. Ceny podle tohoto odstavce lze poprvé uplatnit v průběhu kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém smlouva nabyla účinnost.

7. Pokud není uvedeno jinak, jsou nabízené ceny uváděny bez DPH.

V. Převzetí zásilky k přepravě, uzavření zasilatelské či skladovací smlouvy

1. Příkazce může objednat obstarání přepravy zásilky:

- e-mailem na jím známe kontaktní maily uvedené na dokladech OTEC, nebo na web stránkách

- telefonicky (s písemným potvrzením objednávky e-mailem či faxem) na jím známe kontakty, uvedené na dokumentech spol. OTEC

- písemně na adresu zasilatele po ověření jeho doručení

Zasilatelská smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je příkazcem potvrzen písemně návrh zasilatele obsahující cenu za zprostředkování přepravy a další podmínky či zaslání příkazu ke zprostředkování příkazcem, včetně akceptování těchto obchodních podmínek, a to písemně, e-mailem či faxem zpět zasilateli.

2. Převzetí jednotlivých zásilek zasílatelem k přepravě se děje následujícím způsobem:

a) zasílatel nebo jím pověřený zástupce převezme zásilky určené k přepravě v předem dohodnutém místě, zpravidla v sídle či provozovně odesílatele,

b) zasílatel nebo jím pověřený zástupce převezme zásilky určené k přepravě v sídle provozovny zasilatele Hostivice, a to v pracovní době zasilatele či jindy po dohodě se zasilatelem

c) v případě, že pro doručení zásilky byla sjednána Objednávka přepravy, zajistí zasílatel převzetí zásilky k přepravě kdekoliv na území České republiky na adrese specifikované příkazcem.

3. Při předání zásilky k přepravě je příkazce povinen:

- Potvrdit písemně předání zboží zasilateli

- Sdělit a upozornit zasilatele na vlastnosti zásilky

VI. Doručení zásilky

1. Zasílatel obstará doručení zásilky v době stanovené příkazcem ve smlouvě či příkazu.

2. Zasílatel obstará doručení zásilky příjemci v místě uvedeném na etiketě zásilky jako adresa příjemce, přičemž zásilka je doručena předáním osobě, která prokáže svou totožnost a u níž nejsou pochybnosti o její příslušnosti k příjemci.

Podmínky předání zásilky jsou následující:

a) potvrzení převzetí zásilky osobou dle první věty tohoto odstavce podpisem na dokladu zasílatelem k tomuto účelu určeném a opatření dokladu razítkem příjemce,

b) pokud tato osoba nemá razítko k dispozici, je podmínkou předání zásilky prokázání její totožnosti a doplnění čísla jejího občanského průkazu nebo cestovního pasu k jejímu podpisu na dokladu zasílatele k tomu určeném,

c) Podmínkou předání zásilky příjemci muže být dle pokynu příkazce rovněž i potvrzení dokumentů předaných příkazcem zasílateli společně se zásilkou osobou, která je s ohledem na povahu těchto dokumentů oprávněna, je jménem nebo v zastoupení příjemce požadovaným způsobem potvrdit (tato podmínka se považuje za splněnou, pokud oprávněná osoba příjemce potvrdí na dokladu zasílatelem k tomu určeném, že k jejímu splnění došlo),

3. Není-li zásilka na první pokus doručitelná, zajistí zasílatel zanechání písemné zprávy o úmyslu zásilku doručit na uvedené adrese doručení a obstará uskutečnění pokusu o doručení ještě jednou následující pracovní den. Není-li možno zásilku z důvodu na straně příjemce, příkazce, odesílatele, adresáta nebo vlastníka zásilky ani na druhý pokus doručit, zasílatel v souladu s příkazcovým pokynem, který si zasílatel pro ten účel vyžádá, zajistí, aby:

a) byl(y) učiněn(y) další pokus(y) o doručení zásilky v následujících pracovních dnech,

b) zásilka byla doručena jiné osobě, případně na jinou adresu,

c) zásilka byla vrácena zpět příkazci,

d) byl uskutečněn postup podle ustanovení čl. IX. až XI. těchto obchodních podmínek.

Cena úkonů dle předchozích písm. a) až d) tohoto ustanovení se řídí platným Ceníkem.

Požaduje-li příjemce přesměrování zásilky na jinou adresu doručení než je původní uvedená adresa a je-li příjemcem osoba uvedená na přepravní dokumentaci, je příjemce povinen doložit tento požadavek žádostí. Doručení zásilky na jinou adresu může být zpoplatněno.

4. Neobdrží-li zasílatel od příkazce pokyny k dalšímu postupu do tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti o udělení pokynu, bude zásilka vrácena příkazci. Nelze-li zásilku příkazci vrátit, řídí se další postup ustanoveními článku IX. až XI. těchto obchodních podmínek. Náklady tohoto postupu hradí příkazce.

5. Zásilku je možno vyzvednout také osobně v provozovně zasílatele v pracovní době či jindy po dohodě se zasilatelem, Ustanovení předcházejících odstavců tohoto článku, včetně zejména ustanovení o prokázání totožnosti oprávněné osoby příjemce, se při tomto způsobu doručení použijí přiměřeně v plném rozsahu.

6. Pokud příjemce zásilky odmítne převzetí zásilky, aniž by do dokladu zasílatelem k tomu určeného uvedl důvod odmítnutí, má se za to, že příjemce byl příkazcem chybně identifikován. V takovém případě se na práva a povinnosti zasílatele přiměřeně použije čl. VI. odst. 5.

7. Osoba provádějící doručení zásilky není povinna se účastnit kontroly obsahu zásilky prováděné při doručení.

VII. Uskladnění zásilky

1. Zasílatel obstará uskladnění zásilky, nejdéle však po dobu celkem 3 (tří) pracovních dnů, v následujících případech:

a) příkazce dal zasílateli k takovému uložení pokyn;

b) zásilku nelze doručit ani vrátit příkazci, včetně zejména (nikoliv však výhradně) případů, kdy:

- na adrese příjemce nebyla zastižena osoba, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zásilku předat,

- příjemce odmítá zásilku přijmout,

- údaje, uvedené na zásilce, potřebné pro doručení nebo vrácení zásilky jsou nepřesné, neúplné nebo nečitelné.

2. V souladu s pokyny příkazce dle článku VI. odst. 4 těchto obchodních podmínek může zasílatel během uskladnění zásilky obstarat uskutečnění dalšího pokusu (dalších pokusů) o doručení nebo vrátit zásilku zpět. Lhůta pro uložení zásilky se tím nepřerušuje ani nestaví.

3. Po uplynutí lhůty sjednané v odst. 1 tohoto článku, těchto obchodních podmínek je zasílatel oprávněn obstarat prodej zásilky nebo její části vhodným způsobem, jestliže příkazce od uplynutí lhůty sjednané v odst. 1 tohoto článku neudělil zasílateli pokyny k dalšímu postupu a:

a) zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena, nebo

b) je důvodná obava, že se obsah zásilky před doručením znehodnotí.

4. Je-li to možné, vydá zasílatel příkazci výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje a nezaplacené části ceny zasílatelských služeb (čistý výtěžek).

5. Cena za tyto služby se řídí platným tarifem.

VIII. Otevření zásilky

1. Zasílatel je oprávněn otevřít zásilku v případě, že:

a) ji nelze doručit ani ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky podle čl. III. odst. 3 těchto obchodních podmínek, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena,

c) zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že obsah je rozbitý apod.,

d) zasílatel má důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě zasílateli,

e) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

f) je to nezbytné k dodržení povinností uložených zasílateli právním předpisem nebo zasílatelskou smlouvou.

2. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle platných právních předpisů.

3. Po zjištění stavu zásilky musí být tato zabezpečena přelepem originální páskou s logem zasílatele.

IX. Likvidace zásilky

1. Zasílatel je oprávněn po uplynutí lhůty sjednané v čl. IX. odst. 1, těchto obchodních podmínek obstarat likvidaci zásilky nebo její části, jestliže:

a) se obsah zásilky zcela nebo zčásti znehodnotil,

b) nedojde-li k prodeji zásilky, kterou nelze doručit a současně ji nelze vrátit, nebo nemá být podle zasílatelské smlouvy vrácena,

c) oznámí příkazci uznání nároku na náhradu škody na přepravované zásilce.

2. I před uplynutím sjednané lhůty lze zlikvidovat zásilku nebo její část, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví osob.

Příkazce je povinen nahradit zasílateli jakoukoliv újmu, kterou zasílatel utrpí v souvislosti s likvidací zásilky podle tohoto článku, zejména včetně nákladů spojených s likvidací zásilky a nákladů souvisejících s uspokojením nároků třetích osob vznesených vůči zasílateli v souvislosti se zásilkou.

X. Odpovědnost zasílatele za škodu

1. Zasílatel odpovídá příkazci pouze za skutečnou škodu vzniklou na přepravované zásilce při obstarání přepravy. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však zasílatel neodpovídá příkazci za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s obstaráním přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.

2. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena:

a) příkazcem, odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky,

b) vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku,

c) vadným obalem, na který zasílatel upozornil příkazce (odesílatele) při převzetí zásilky k přepravě. Pokud zasílatel neupozornil na vadnost obalu, neodpovídá za škodu způsobenou na zásilce vadným obalem jen tehdy, jestliže nebyla vadnost či nevhodnost obalu zřejmá,

d) postupem v souladu s těmito obchodními podmínkami (zejména postupem podle čl. X. nebo XI. těchto obchodních podmínek).

3. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví zasílatelských služeb.

 

XI. Odpovědnost příkazce za škodu

1. Příkazce odpovídá za škodu, která zasílateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností příkazce dle zasílatelské smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, zejména (nikoliv však výlučně) povinnosti poskytnout zasílateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy o přepravě nebo obstarání a/nebo provedení přepravy zásilky.

XII. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce

1. Příkazce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky.

a) Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.

b) Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.

2. Škoda představuje:

a) v případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má příkazce nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud zasílatel s prodejem souhlasí,

b) v případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.

3. Reklamaci je nutno uplatnit písemně u zasílatele, a to na adrese jeho sídla či v příslušné provozovně zasílatele, kde příkazce objednal přepravu zásilky, jejíž přepravy se reklamace týká.

4. Příkazce je povinen zajistit při převzetí zásilky příjemcem provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá příkazce za to, aby tato skutečnost byla oznámena písemně v okamžiku doručení.

5. Příkazce je povinen zajistit oznámení skrytého poškození zásilky zasílateli bez odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.

6. V případech podle odst. 5 tohoto článku obchodních podmínek má zasílatel právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příkazce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.

7. Pokud příkazce nesplní včas své povinnosti dle odst. 4 až 6 tohoto článku obchodních podmínek, má zasílatel právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody.

8. U poškozených zásilek je příkazce, příjemce i odesílatel povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny zasílatele.

9. Příkazce je povinen zajistit vydání poškozené zásilky zasílateli v okamžiku, kdy zasílatel příkazci sdělil, že odpovědnost za škodu uznává a že škodu v plném rozsahu uhradí; tato povinnost se uplatní pouze v případě, že náhrada škody odpovídá hodnotě zásilky.

10. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn u zasílatele uplatnit pouze příkazce.

11. K reklamaci musí být přiloženy doklady o vzniku škody během přepravy, její povaze a rozsahu a o výši skutečné škody ve lhůtě stanovené v odst. 11 tohoto článku obchodních podmínek. Vznik škody na přepravované zásilce se prokazuje zápisem o škodě. Vyčíslení skutečné škody musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou, za které byly předměty a/nebo látky tvořící obsah zásilky pořízeny. Škodní nárok se vůči zasílateli uplatňuje zásadně bez DPH, a to ve všech případech s výjimkou škod opravou poškozeného výrobku, která bude fakturována jako samostatný úkon, nebo v případech, kdy příkazce není plátcem DPH.

12. V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu zásilky je faktura v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni převzetí zásilky k přepravě.

13. V případě poškození starší věci (např. elektronika, výpočetní technika apod.) nebo použité či opotřebené věci, která je obsahem poškozené zásilky, se skutečná hodnota věci v době přepravy odvíjí od stáří poškozené věci a jejího opotřebení. Výše náhrady škody bude vypočítána z hodnoty věci v okamžiku těsně předcházejícímu vzniku škody s přihlédnutím ke stáří, opotřebovanosti a amortizaci věci podle příslušných koeficientů pojišťovny zasílatele; zasílatel neodpovídá za škodu přesahující takto zjištěnou částku.

14. Zasílatel je oprávněn vyzvat příkazce k doplnění reklamace. V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Zasílatel je povinen „úplnou“ reklamaci (obsahující zápis o škodě, vyčíslení skutečné škody, případně znalecký posudek a doklad o eventuálním prodeji reklamovaného zboží) vyřídit nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu byla reklamace doručena, a sdělit příkazci své stanovisko.

15. Jsou-li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení, od institucí působících v pojišťovnictví nebo od jiného orgánu či instituce, neběží lhůta pro vyřízení reklamace do té doby, než zasílatel takové podklady získá.

16. Vlastní úhrada řádně uplatněné a zasílatelem uznané reklamace se uskuteční nejdříve do 20 pracovních dnů ode dne uznání reklamace zasílatelem. Nárok na náhradu škody není příkazce oprávněn započítat proti nároku zasílatele na zaplacení ceny zasílatelských služeb před uplynutím lhůty dle předchozí věty nebo pravomocným přiznáním nároku na náhradu škody soudem.

17. V případě, že pohřešovaná zásilka, případně její část, je nalezena kdykoliv během reklamačního řízení, považuje se nárok příkazce na náhradu škody na zásilce za uhrazený okamžikem, kdy příkazce získá možnost se zásilkou nakládat; byla-li zásilka nalezena příkazcem nebo příjemcem, je o této skutečnosti příkazce povinen zasílatele písemně informovat. Pokud byla před nalezením zásilky příkazci škoda, nebo její část, zasílatelem uhrazena v penězích, je příkazce povinen tuto částku zasílateli vrátit, případně po dohodě se zasílatelem obsah zásilky vydat.

18. V případě, že existuje podezření na spáchání trestného činu, jsou příkazce i zasílatel povinni spolupracovat a bez prodlení předávat všechny potřebné informace sloužící k rychlému dopadení pachatele. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi příkazcem a zasílatelem, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Příkazce bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je zasílatel povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se příkazce, příjemce nebo zásilky.

XIII. Ujednání o smluvní pokutě

1. Pro případ, že při uplatnění nároku na náhradu škody vyjde najevo, že příkazce podal k přepravě zásilku s hodnotou vyšší než bylo sděleno a ujednáno v zasilatelském příkaze či smlouvě a tuto skutečnost neoznámil včas zasílateli, případně zasílateli oznámil cenu nižší, než je skutečná cena zásilky, a tím zasílateli znemožnil řádné připojištění zásilky na její skutečnou hodnotu, je příkazce povinen zaplatit zasílateli smluvní pokutu ve výši 20% smluvní ceny za zprostředkování přepravy zásilky; ostatní nároky zasílatele, zejména nárok na náhradu škody, tím nejsou nijak dotčeny.

2. V případě úhrady ceny za zasilatelské služby dle čl. IV obchodních podmínek po lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře a po odeslání předžalobní upomínky je příkazce povinen uhradit zasilateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč pokud nebylo mezi příkazcem a zasilatelem smluveno o okolnostech uplatnění smluvní pokuty jinak.

3. Zasílatel je oprávněn započíst nárok na smluvní pokutu proti nároku příkazce na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce.

XIV. Zvláštní ujednání pro Doručení do/ze zahraničí

1. Pro obstarání zahraniční přepravy zásilky, tj. Doručení do zahraničí nebo Doručení ze zahraničí, platí následující ustanovení.

2. V případě realizace zahraniční přepravy zásilek do nebo ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „třetí země“), jsou nutnou podmínkou obstarání přepravy vývozní, resp. dovozní dokumenty.

3. Není-li zasílatelskou smlouvou stanoveno jinak, platí pro:

a) Doručení do zahraničí dodací podmínky dle INCOTERMS 2000: DDU (místo určení), tj. příkazce hradí cenu přepravy až k příjemci, včetně celních výdajů spojených s vývozem, a příjemce hradí celní služby v zahraničí, clo a daňové povinnosti v zahraničí. Za splnění povinností ze strany příjemce ručí příkazce. Tuto skutečnost odesílatel uvede na faktuře.

b) Doručení ze zahraničí dodací podmínky dle INCOTERMS 2000: FCA (místo určení), tj. příkazce hradí cenu přepravy od odesílatele až k příjemci, včetně celních výdajů spojených s dovozem, a odesílatel hradí celní služby v zahraničí, clo a daňové povinnosti v zahraničí. Za splnění povinností ze strany odesílatele ručí příkazce. Tuto skutečnost odesílatel uvede na faktuře.

4. Zasílatel vynaloží přiměřené úsilí, aby zásilka byla při zahraniční přepravě doručena v souladu s lhůtami stanovenými Ceníkem zahraniční přepravy. Zasílatel však neodpovídá za škody, které vzniknou následně příkazci z důvodu nedodržení uvedených lhůt. Příkazce bere na vědomí, že doba doručení zásilek při zahraniční přepravě v podstatné míře závisí na plynulosti celního odbavení a rovněž na kalendáři platném v každém státě, jímž zásilka během přepravy prochází.

5. V případě Doručení do zahraničí do třetích zemí je příkazce povinen předat zasílateli zároveň se zásilkou dokumenty specifikované pro níže uvedené případy:

a) zásilka celně odbavena příkazcem na místně příslušném celním úřadu

- celně projednaný Jednotný správní doklad (dále jen „JSD“)

- Exportní dispozice

- 3 originály FAKTURY v jazyce státu příjemce nebo jazyce anglickém, jež splňuje následující náležitosti:

- datum a číslo vystavené faktury

- přesné údaje o odesílateli a příjemci

o obchodní název nebo firma

o ulice a číslo (nikoliv PO BOX)

o PSČ, město

o země

o kontaktní osoba, tel. číslo

- fakturovaná cena zboží (dle jednotlivých položek i celková), popř. cena pro celní účely

- popis zboží, nikoliv jen katalogové či typové označení

- celní tarif vyváženého zboží (není nutnou podmínkou)

- dodací podmínka

- označení země původu

- razítko, podpis vývozce

Příkazce bere na vědomí, že celní orgány a předpisy jednotlivých zemí mohou klást specifické požadavky na formu a obsah dokumentů doprovázejících zásilky. V případě takových požadavků zasílatel příkazce uvědomí.

b) zásilka k celnímu odbavení smluvním partnerem zasílatele

Pokud zásilka není celně odbavena příkazcem a je předávána k obstarání přepravy zasílateli, zajistí její celní projednání zasílatel prostřednictvím svého smluvního partnera. V takovém případě je příkazce povinen předat zasílateli zároveň se zásilkou:

- 5 originálů vývozní FAKTURY (náležitosti jsou totožné jako v případě faktury dle písm. a) tohoto odstavce),

- SMLOUVA o přímém/nepřímém zastoupení v celním řízení a plná moc (včetně příloh jmenovaných ve smlouvě) podepsaná statutárním orgánem společnosti, jež má být v řízení zastoupena,

- Exportní dispozice.

6. V případě Doručení ze zahraničí ze třetích zemí nebo Doručení ze zahraničí v případech, kdy zásilka při dovozu do Evropské unie nebyla proclena do volného oběhu a je v době předání k přepravě dle této smlouvy pod celním dohledem, je příkazce povinen zajistit, aby zároveň se zásilkou byly zasílateli předány dokumenty specifikované pro níže uvedené případy:

a) zásilka celně odbavená smluvním partnerem zasílatele do volného oběhu. V tomto případě je na zboží vystaveno dovozní JSD a zásilka celně propuštěna do volného oběhu a příjemci doručena přímo bez další povinnosti příjemce.

Potřebné dokumenty:

- SMLOUVA o přímém/nepřímém zastoupení v celním řízení a plná moc (včetně příloh jmenovaných ve smlouvě) podepsaná statutárním orgánem společnosti, jež má být v řízení zastoupena

b) zásilka celně odbavována příjemcem

V tomto případě je na zásilku vystaven Tranzitní doklad a zásilka je k příjemci doručována pod celním dohledem. Příjemce je povinen zásilku spolu s Tranzitním dokladem předložit k proclení na místně příslušný celní úřad, a to do termínu uvedeném na Tranzitním dokladu.

Potřebné dokumenty:

- SMLOUVA o přímém/nepřímém zastoupení v celním řízení a plná moc (včetně příloh jmenovaných ve smlouvě) podepsaná statutárním orgánem společnosti, jež má být v řízení zastoupena.

7. V otázkách, jež nejsou speciálně upraveny ustanoveními tohoto článku, platí obecná ustanovení těchto obchodních podmínek.

8. Lhůta pro oznámení skrytého poškození zásilky dle čl. XIV. odst. 5 těchto obchodních podmínek činí v případě Doručení do zahraničí 3 pracovní dny ode dne doručení zásilky. Příkazce je povinen doložit zasílateli povahu a rozsah škody na zásilce poskytnutím obrazové dokumentace do 10 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

9. Příkazce je povinen zajistit při převzetí zásilky příjemcem provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá příkazce za to, aby tato skutečnost byla oznámena písemně v okamžiku doručení.

XV. Ochrana osobních údajů

1. Příkazce souhlasí s tím, aby zasílatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje příkazce uvedené v zasílatelské smlouvě a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou zasílatelem zpracovávány a uchovávány v klientském registru zasílatele pro účely plnění jeho závazků ze zasílatelské smlouvy a evidenční účely.

2. Poskytnutí osobních údajů osob, které se zasílatelem hodlají uzavřít zasílatelskou smlouvu je dobrovolné, nicméně ze strany zasílatele je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu a plnění závazků zasílatele z tohoto smluvního vztahu.

3. Požádá-li příkazce zasílatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je zasílatel povinen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mu informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud příkazce zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných zasílatelem, je oprávněn žádat, aby zasílatel provedl opravu.

4. Pokud příkazce zjistí nebo se domnívá, že zasílatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života příkazce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat zasílatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby zasílatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li zasílatel žádosti příkazce, má příkazce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše uvedený postup nevylučuje, aby se zasílatel obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Příkazce uděluje souhlas dle odst. 1 tohoto článku na dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě zasílatelské smlouvy mezi příkazcem a zasílatelem, a na dobu dalších pěti (5) let od splnění veškerých práv a povinností příkazce z takovéto zasílatelské smlouvy.

6. Příkazce se zavazuje zajistit souhlas odesílatele a příjemce/adresáta zásilky se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby zasílatel mohl řádně plnit povinnosti vyplývající ze zasílatelské smlouvy. Pro tento případ se příkazce ve smyslu § 725 a násl. obchodního zákoníku dále zavazuje uhradit zasílateli jakoukoliv újmu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů odesílatelů či příjemců/adresátů vznikne.

7. Ustanoveními odst. 1 až 5 tohoto článku je vázán pouze příkazce, pokud je fyzickou osobou. Ustanovením odst. 6 tohoto článku je vázán příkazce, jak fyzická, tak i právnická osoba.

XVI. Rozhodné právo a řešení sporů

1. Tato Smlouva se bude řídit a všechny její podmínky budou vykládány v souladu s českým právem.

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré záležitosti týkající se smluvních činností budou navzájem konzultovat tak, aby vzájemně předešly možným sporům a nedošlo k ohrožení oprávněných zájmů ani jedné ze smluvních stran, případně škodním následkům.
Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, se smluvní strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. Nebude – li takové dohody nalezeno, budou veškeré spory, které vzniknou na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní s konečnou platností řešeny obecnými soudy.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, uzavírá se zasílatelská smlouva na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této zasílatelské smlouvy v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Pro vyloučení pochybností se za podstatné porušení povinností příkazce pro účely zasílatelské smlouvy považuje zejména prodlení příkazce se splněním kterékoliv peněžité částky dle zasílatelské smlouvy delší než čtrnáct (14) dní a/nebo porušení povinností nebo nedodržení podmínek sjednaných ve čl. III. a/nebo V. těchto obchodních podmínek.

3. Zasílatel je oprávněn provést změny a doplňky zasílatelské smlouvy, včetně obchodních podmínek a Ceníku. O navržené změně zasílatelské smlouvy, obchodních podmínek nebo Ceníku je zasílatel povinen příkazce vyrozumět písemně, faxem nebo e-mailem zpravidla alespoň 10 pracovních dnů před dnem účinnosti navržených změn. V případě, že příkazce nejpozději 1 pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí zasílateli písemně, faxem nebo e-mailem svůj nesouhlas, nebo i po dni účinnosti navržených změn objednává přepravu zásilek, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí.

4. V případě, že příkazce projeví nesouhlas se změnami dle odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek, je příkazce oprávněn od zasílatelské smlouvy odstoupit. Aktuální znění obchodních podmínek, Ceníku a další informace jsou zveřejňovány na www.otec.cz.

5. Výzvy, odstoupení a další jednostranné úkony provedené jednou ze stran podle této smlouvy nebo podle zákona vůči straně druhé se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co strana úkon činící jej podala ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci.

6. Příkazce stvrzuje podpisem obchodních podmínek, či zasilatelského příkazu nebo skladovací smlouvy, že se těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a s jejich obsahem seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Platnost obchodních podmínek je dána dnem jejich vydání, tj. od 1.11.2011
1) aktualizace 31.01.2018

2) aktualizace 1.1.2022